„Przedszkole przyszłości - program edukacji przedszkolnej

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Piechowicach zakwalifikowało się do projektu „Przedszkole przyszłości - program edukacji przedszkolnej”, który realizowany będzie realizowany w placówce od dnia 01.09.2013 r. do dnia 30.08.2014 r. przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” Sp. z o.o. w Partnerstwie z Firmą Sławomir Anioł FadoS, w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest poprawa jakości i metod kształcenia dzieci w przedszkolu poprzez modernizację treści i metod kształcenia dzięki opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej i umiejętności konstrukcyjno-przestrzennych w edukacji przedszkolnej.

Cele szczegółowe to :

-Uatrakcyjnienie form i metod pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej poprzez realizację innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej i umiejętności konstrukcyjno-przestrzennych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych .

- Podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez realizację innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej treści oraz wykorzystanie metod kształcenia oraz materiałów dydaktycznych W ramach realizacji innowacyjnego programu przedszkole pozyska zestaw multimedialny-tablica multimedialna, rzutnik, laptop, wizualizer oraz 50 aplikacji interaktywnych do tablicy multimedialnej, zestawy tablic poglądowych i wiele innych narzędzi dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Mamy nadzieje, że realizacja projektu podniesie atrakcyjność zajęć i zabaw z dziećmi i pozwoli im łatwiej przygotować się do przyszłych obowiązków szkolnych i życiowych.

Bo nowoczesne technologie wkraczają w każdą dziedzinę życia.

O realizacji projektu, jego mocnych i słabych stronach będziemy Państwa informować.

Bożena Woś


„Wiosno, Wiosno przyjdź już do Nas”

21 marca do Przedszkola nr 2 ''Pod czerwonym muchomorem” w Piechowicach zawitała wiosna. Chociaż za oknami nadal panuje zima, to w przedszkolu zrobiło się iście wiosennie, a to za sprawą wiosennych występów wszystkich grup prezentujących bogaty repertuar artystyczny. Ludowe tańce i przyśpiewki , a nawet ogromna marzanna wykonana przez dzieci nie odstraszyła złowrogiej zimy, Cierpliwie czekamy na wiosnę.

Dorota Jarosz


Grupa starszaków wystąpiła na imprezie organizowanej przez Piechowickim Ośrodek Kultury „Dni Baby Wielkanocnej”. Dzieci zaprezentowały stare ludowe piosenki i tańce w kolorowych strojach. Występ przedszkolaków wywołał łzy wzruszenia wśród gości. Gromkie brawa spowodowały ,że dzieci zatańczyły dodatkowy taniec i z Sara, dla której brakowało partnera, zatańczył Krakowiaka Pan Burmistrz. Bardzo dziękujemy.

G. Popera