Uchwała w sprawie organizacji Przedszkola Samorzadowego nr 2 w Piechowicach20180417      -- POBIERZ --

Uchwała w sprawie organizacji Przedszkola Samorzadowego nr 2 w Piechowicach str 220180417      -- POBIERZ --

 

w zakłace zamieszczone są:

1. uchwała o organizacji Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach

2. statut

3.proceduty bezpieczenstwa

4. raporty z ewaluacji 2015/2016,2016/2017

5. sprawozdania z kontroli 2015/2016,2916/2017

 

UCHWAŁA NR 88/XV/99 RADY MIEJSKIEJ W PIECHOWICACHZ DNIA 30 LISTOPADA 1999 ROKU

w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Miejskich Przedszkoli w Piechowicach

na podstawie art.18 ust2 pkt 9 lit."h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. Dz.U. Nr 13. poz.74 z 1996 roku z póżn. zm./,art.5 ust.5 w zwiazku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oswiaty/tekst jedn.Dz.U. Nr 67, poz.329 z 1996 roku z późn. zm./ oraz art.18 ust.2 i 3 pkt.2 i art.19 ust.2 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/Dz.U.Nr 155,poz.1014 z późn.zm./uchwala się ,co nastepuje:

 

§1

1. Z dniem 31 grudnia 1999 roku likwiduje sie Miejskie Przedszkola w Piechowicach działajace jako zakłady budzetowe.

2.W miejsce likwidowanych zakładów budźetowych tworzy się dwie jednostki budżetowe:

Przedszkole samorzadowe Nr 1 i Przedszkole samorzadowe Nr 2 działajace w oparciu o statuty stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały

3.Nowo utworzonym jednostkom budżetowym przekazuje sie w całości mienie pozostajace w uzytkowaniu dotychczasowych zakładów budzetowych.

4. Przedszkole samorzadowe Nr 1 i Przedszkole samorzadowe Nr 2 w Piechowicach są nastepcą prawnym zlikwidowanych zakładów budzetowych w zakresie wszystkich zobowiazań i nalezności

5. pracownicy przekształconych zakładów budzetowych staja sie pracownikami jednostek budżetowych

 

§2

Przedszkole Samorzadowe Nr 1 i Przedszkole samorzadowe Nr 2 w Piechowicach z dniem 1 stycznia 2000 roku jako jednostki budżetowe wyposazone są w majatek uzytkowany dotychczas jako zakład budżetowy

 

§3

Przedszkole Samorzadowe Nr 1 i przedszkole samorzadowe Nr 2 w Piechowicach rozlicza się z budżetem miasta w dziale 79-Oświata i wychowanie w rozdziale 8211-Przedszkola

 

§4

Podstawą gospodarki finansowej jednostek budżetowych jest plan finansowy obejmujacy środki z budzetu miasta Piechowice, opracowany przez Dyrektorów Przedszkoli i zatwierdzony przez Zarzad Miasta

 

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarzadowi Miasta Piechowice.

 

§6

Uchwała wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2000 roku

 

§7

Uchwała zostaje ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzadu Miasta Piechowice oraz w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 i Nr 2

PRZEWODNICZACY

RADY MIEJSKIEJ

Jan Gasz

 

STATUT

Rozdział 6
Dzieci Przedszkola oraz ich rodzice

Oddział 1
Rekrutacja dzieci do Przedszkola

 

§ 58.

 1. Do grup przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a do grupy żłobkowej – od 1 roku życia do 3 lat.

 2. Dzieci w wieku 6 lat przyjmowane są do Przedszkola w celu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadkach określonych prawem, do oddziału realizującego program rocznego przygotowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci o starsze.

 3. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 59.

 1. Dzieci przyjęte do najmłodszych grup przedszkolnych, w przypadku jeżeli jest utworzonych więcej niż jeden oddział, przydziela się do poszczególnych oddziałów w miarę możliwości, w zbliżonym wieku.

 2. W przypadku utworzenia oddziału specjalistycznego dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, nie mają zastosowania zasady, o których mowa w ust. 1.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rodziców dziecka, Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie oddziału przydzielonego wg zasad określonych w ust. 1.

Oddział 2
Prawa dziecka

§ 60.

 1. Dziecko ma prawo do traktowania go zgodnie z prawami zawartymi w Konwencji o prawach dziecka oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a w szczególności do:

 1. prawa do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, m.in. poprzez:

 1. równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

 2. różnorodność zajęć w każdym dniu,

 3. nie łączenie zajęć podobnego rodzaju,

 1. prawo do odpoczynku między zajęciami wymagającymi zwiększonej koncentracji uwagi;

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Przedszkolu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności dziecka, m.in. poprzez:

 1. korzystanie z opieki nauczycielskiej w czasie zajęć prowadzonych w Przedszkolu i poza nim,

 2. możliwość zwracania się o pomoc do nauczycieli i Dyrektora w przypadku zagrożenia poczucia bezpieczeństwa,

 3. korzystania z czystych i w stanie pełnej sprawności technicznej urządzeń sanitarnohigienicznych,

 4. korzystania z ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej, w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych;

 1. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;

 2. swobody wyrażania myśli i przekonań – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;

 3. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

 4. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;

 5. prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;

 6. wolności myśli, sumienia i wyznania.

§ 61.

 1. W przypadku naruszenia dobra dziecka, rodzic w pierwszej kolejności składa skargę do wychowawcy, a w przypadku kiedy wychowawca jest przyczyną skargi – do Dyrektora.

 2. W przypadku, kiedy przedmiotem skargi jest naruszenie dobra dziecka przez Dyrektora, rodzice dziecka mogą złożyć skargę do Kuratora Oświaty, jeżeli problemu nie można rozwiązać w Przedszkolu.

 3. Pracownicy Przedszkola natychmiast podejmują stosowne działania, zgodne z procedurą przyjętą w Przedszkolu w przypadku podejrzeń, że dziecko może doznawać krzywdy ze strony innych osób, w tym w środowisku rodzinnym dziecka.

Oddział 3
Obowiązki dziecka

§ 63.

 1. Dziecko ma obowiązek:

 1. aktywnie uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

 2. właściwie zachowywać się w trakcie zajęć;

 3. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Przedszkola, a w szczególności:

 1. szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,

 2. szanować poglądy i przekonania innych ludzi,

 3. okazywać szacunek pracownikom Przedszkola i kolegom,

 4. przeciwstawiać się przejawom agresji;

 5. naprawiać wyrządzone szkody;

 1. dbać o własne życie, zdrowie i higienę;

 2. dbać o ład i porządek w Przedszkolu oraz dbać o mienie przedszkolne;

 3. punktualnie przychodzić na obowiązkowe zajęcia;

 4. przebywać na terenie Przedszkola lub terenie wyznaczonym przez nauczyciela w czasie trwania zajęć przedszkolnych.

Oddział 4
Wyposażenie dziecka

§ 64.

 1. Dziecko przychodzi do Przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie.

 2. Odzież wierzchnia dziecka powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

 3. Dziecko powinno posiadać:

 1. wygodne obuwie zmienne;

 2. chusteczki higieniczne do nosa;

 3. przybory toaletowe do mycia zębów;

 4. worek ze strojem gimnastycznym.

 1. Dzieci z grupy żłobkowej powinny być ponadto wyposażone w:

 1. pościel

 2. piżamę

 3. pieluchy jednorazowe

 4. odzież zmienną

 1. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

 2. Rzeczy dziecka powinny być podpisane i znane dziecku.

 3. Do sali zajęć dzieci nie można wejść w obuwiu z zewnątrz.

 4. Na początku roku szkolnego wychowawcy wywieszają spis materiałów i przyborów do zajęć plastycznych, w które należy dziecko zaopatrzyć.

 5. Dziecko nie przynosi do Przedszkola prywatnych zabawek.

 6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zepsucie i zagubienie prywatnych zabawek dziecka, ani za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci oraz odzież pozostawioną w szatni.

 

Oddział 5
Skreślanie dziecka z listy Przedszkola

 

§ 65.

 1. Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, może skreślić dziecko z listy Przedszkola.

 2. Z listy Przedszkola może zostać skreślone dziecko, w następujących przypadkach:

 1. zalegania z odpłatnością za Przedszkole powyżej 2 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 3;

 2. nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc i nie zgłaszanie Dyrektorowi lub wychowawcy przyczyn tej nieobecności;

 3. opuszczania bez usprawiedliwienia ponad 50% dni zajęć wychowania przedszkolnego w okresie 6 miesięcy, z wyjątkiem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego;

 4. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień Statutu;

 5. nie zgłoszenia się dziecka do Przedszkola ponad 2 tygodnie od rozpoczęcia nowego roku szkolnego i brak zgłoszenia Dyrektorowi przyczyny tej nieobecności.

 1. W przypadku nie uiszczania przez 2 miesiące opłaty za Przedszkole dziecka realizującego roczne przygotowanie, Dyrektor podejmuje decyzję o pobycie dziecka w godzinach nieodpłatnych 8.00-13.00

 2. O zamiarze zamiany godzin pobytu dziecka w Przedszkolu, Dyrektor informuje rodziców przed upływem 2 miesięcznego opóźnienia w uiszczeniu opłat.

 3. Po zmianie godzin pobytu dziecka w Przedszkolu , rodzice zobowiązani są do uiszczenia zaległych opłat w terminie uzgodnionym z Dyrektorem.

Oddział 6
Usprawiedliwianie nieobecności dziecka

§ 66.

 1. Usprawiedliwiona nieobecność dziecka na zajęciach edukacyjnych, może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.

 2. Usprawiedliwianie nieobecności dziecka na zajęciach dokonywane jest ustnie lub pisemnie przez rodziców, do tygodnia od powrotu dziecka na zajęcia przedszkolne.

 3. Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność dziecka na zajęciach, może być zaświadczenie lekarskie lub inny dokument wystawiony przez upoważnioną osobę zatrudnioną w instytucji, w której stawiennictwo dziecka w czasie trwania zajęć było niezbędne.

 4. Dziecko czasowo lub stale zwolnione z określonych zajęć edukacyjnych, pozostaje pod opieką nauczyciela danych zajęć lub innego wskazanego przez Dyrektora.

Oddział 7
Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

§ 67.

 1. Dziecko nie realizuje obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, jeżeli opuściło bez usprawiedliwienia w okresie jednego miesiąca, co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 2. W przypadku stwierdzenia niespełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, Dyrektor podejmuje następujące działania:

 1. wysyła rodzicom wezwanie zawierające stwierdzenie, że nie jest realizowany obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;

 2. wzywa rodziców dziecka do przyprowadzenia dziecka do Przedszkola w wyznaczonym terminie;

 3. informuje, że niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

 1. W przypadku nie zastosowania się do wezwania, mimo upływu terminu określonego w piśmie, Dyrektor wnioskuje o nałożenie kary grzywny na rodziców w celu wyegzekwowania realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez ich dziecko.

 2. Częste nieobecności dziecka na zajęciach przedszkolnych usprawiedliwiane przez rodziców, podlegają kontroli Przedszkola i mogą zostać uznane za nierealizowanie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, spowodowane zaniedbaniem obowiązków rodzicielskich. W takim przypadku Przedszkole powiadamia Wydział III Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Oddział 8
Bezpieczeństwo dzieci w czasie przyjmowania do Przedszkolu

§ 68.

 1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Przedszkola i z Przedszkola odpowiedzialni są rodzice.

 2. Dziecko przyjmowane jest pod opiekę w godzinach pracy Przedszkola.

 3. Dziecko przyprowadzane jest do Przedszkola do godziny 8.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić wychowawcy, telefonicznie lub osobiście co najmniej danego dnia, przed rozpoczęciem zajęć.

 4. Osoba przyprowadzająca dziecko do Przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielowi dyżurującemu.

 5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców w szatni albo przed wejściem na teren posesji lub przed wejściem do budynku Przedszkola.

 6. Do Przedszkola nie przyjmuje się dziecka z objawami chorobowymi. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

 7. Na czas trwania zajęć edukacyjnych, wejście do Przedszkola jest zamknięte; uniemożliwia wyjście dziecka na zewnątrz lub wejście niepożądanej osoby.

Oddział 9
Bezpieczeństwo dzieci w czasie odbierania z Przedszkola

§ 69.

 1. Dziecko odbierane jest z Przedszkola przez rodziców lub inne dorosłe osoby pisemnie upoważnione przez rodziców, z zastrzeżeniem ust.6.

 2. Rodzice w czasie pierwszego organizacyjnego zebrania w Przedszkolu, w pisemnym oświadczeniu wskazują osoby, które mają prawo odbierać ich dziecko z Przedszkola.

 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej. Upoważnienie własnoręcznie podpisane jest przez rodzica.

 4. W przypadku cofnięcia upoważnienia do odbioru dziecka upoważnionej wcześnie osobie, rodzice zobowiązani są do pisemnego poinformowania o tym fakcie Dyrektora lub wychowawcę.

 5. W przypadku gdy dziecko wydawane jest osobie upoważnionej przez rodziców, pracownik pełniący dyżur ma obowiązek sprawdzić u wychowawcy czy upoważnienie jest aktualne.

 6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko innej osoby, niż wymienionej w oświadczeniu rodziców, o którym mowa w ust. 2 i 3, dziecko zostanie przekazane pod jej opiekę na podstawie jednorazowego pisemnego upoważnienia rodzica i po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem osoby odbierającej.

§ 70.

 1. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione każdorazowo osobiście odbierają dziecko od nauczyciela.

 2. Pracownik pełniący dyżur w szatni może odebrać dziecko od nauczyciela i przekazać oczekującej w szatni osobie upoważnionej do odbioru dziecka tylko w przypadku, gdy osobiście zna rodziców dziecka i osoby przez nich upoważnione do odbioru dziecka z Przedszkola.

 3. Dziecka nie może odebrać osoba, której stan psychofizyczny budzi wątpliwości co do gwarancji zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. W przypadku odmowy wydania dziecka, nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora.

 4. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do końca pracy Przedszkola, nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców.

 5. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami lub gdy dziecko po zakończeniu zajęć Przedszkola nie zostanie odebrane, nauczyciel zawiadamia policję.

 6. W przypadku powtarzających się sytuacji nie odbierania dziecka do końca pracy Przedszkola, mimo rozmów z rodzicami na ten temat, Dyrektor zawiadamia Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze – III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 7. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania ich dziecka przez drugiego rodzica, respektowane jest po wcześniejszym dostarczeniu odpowiedniego orzeczenia sądowego.

 8. Nauczyciel Przedszkola ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby

Oddział 10
Prawa rodziców dzieci

§ 71.

 1. Wychowawcy systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności.

 2. Wychowawcy informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają.

 3. Wychowawcy zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach Przedszkola.

 4. Rodzice dziecka mogą wnieść do Dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 5. Przedszkole organizuje dla rodziców:

 1. zebrania oddziałowe, co najmniej 2 razy w roku;

 2. konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczycieli lub rodziców;

 3. zajęcia otwarte dla rodziców, co najmniej raz w roku;

 4. uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny – według harmonogramu;

 5. ścienne gazetki dla rodziców z aktualnymi informacjami dotyczącymi pracy Przedszkola;

 6. spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi – w miarę potrzeb.

 1. Rodzice mają prawo wnioskować o dokonanie oceny efektywności zajęć specjalistycznych przed upływem ustalonego przez Dyrektora okresu udzielania ich dziecku danej formy pomocy psychologiczno pedagogicznej.

 2. Rodzice mają prawo wnioskować o wydanie kopii programu IPET opracowanego dla ich dziecka.

 3. W Przedszkolu prowadzone są warsztaty lub szkolenia dla rodziców w celu doskonalenia ich umiejętności wychowawczych. Informacje o warsztatach lub szkoleniach umieszczane są na stronie internetowej Przedszkola oraz tablicy ogłoszeń co najmniej 2 tygodnie przed ich przeprowadzeniem. wynika to z pomocy psychologiczno pedagogicznej – konsultacje, porady, szkolenia, warsztaty dla rodziców

Oddział 11
Obowiązki rodziców dzieci

§ 72.

 1. Rodzice mają obowiązek, m.in.:

 1. przekazać Dyrektorowi uznane przez siebie za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;

 2. udzielać pełną informację o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

 3. zapewnić dzieciom regularne uczęszczanie na zajęcia;

 4. regularnie kontaktować się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

 5. uiszczać obowiązkowe opłaty ustalone w Przedszkolu.

 1. Rodzice dzieci podają wychowawcy aktualny numer telefonu kontaktowego.

§ 73.

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązani są m.in. do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

 1. Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

Oddział 12
Oddziałowe rady rodziców

§ 74.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do jednego oddziału, wybierają spośród siebie oddziałową radę rodziców.

 2. W skład oddziałowej rady rodziców wchodzi trzech przedstawicieli rodziców, wybieranych na okres jednego roku szkolnego, w czasie pierwszego spotkania rodziców w danym roku szkolnym.

 3. Do dnia wyboru nowego składu oddziałowej rady rodziców, działa oddziałowa rada rodziców wybrana w poprzednim roku szkolnym.

 4. Oddziałowa rada rodziców pomaga wychowawcy przy organizowaniu
  i realizowaniu wycieczek i imprez przedszkolnych, w których uczestniczą dzieci danego oddziału.

 5. Oddziałowa rada rodziców może występować do wychowawcy lub Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw dzieci danego oddziału, jeżeli nie godzi to w dobro osobiste dziecka i nie jest objęte tajemnicą służbową.

 6. Spośród oddziałowej rad rodziców dokonuje się wyboru przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców.

 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, rodzice dzieci danego oddziału, mogą większością głosów wnieść do Dyrektora pisemnie uzasadniony wniosek o zmianę wychowawcy lub nauczyciela danych zajęć. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor, z zachowaniem zasad określonych w Statucie.

 

 

 

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

 4. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2011r. Nr 161, poz. 968).

 5. Statut Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach

  PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

  1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych). Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

  2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka pozostawionego w szatni, korytarzu, w ogrodzie

  3. W godzinach od 6.30 do 8.00 (zgodnie z harmonogramem) rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej.

Punktualnie od godz. 8.30 czynne są już wszystkie grupy.

  1. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.

  2. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

  3. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

  4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego

  1. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

  1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), załącznik nr 1, zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

 1. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

  1. 10. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 

  1. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.

  2. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka

  1. 12. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica (opiekuna prawnego) i dziecka, aby fakt odebrania był zaakceptowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

   13. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

   14.Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

   14. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

   16. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

1.Dzieci powinny być odbierane z przedszkola, zgodnie z zawarta umową, najpóźniej do godziny 16.00.

2.W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

 

3.Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.

4.Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

 

5.W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

 

6.W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

 

7. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.

 

2. Rodzice na pierwszym zebraniu grupowym w miesiącu wrześniu. Potwierdzenia stanowią podpisy  pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych (wrzesień).

 

3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

 

DOTYCZY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.

 1. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje i szkolenia.

 2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola muszą znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

 3. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego.

 4. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Przedszkola Samorządowego Nr 2 Piechowicach.

 5. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia.

 6. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz użytkowania grzałek elektrycznych, piecyków, podgrzewaczy bez zgody Dyrektora z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

 7. Dyrektor przedszkola współpracuje ze Strażą Pożarną, systematycznie organizuje na placówce próbne ewakuacje. W trakcie alarmu pożarowego- próbnej ewakuacji należy stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA- ZASADY EWAKUACJI.

 1. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek zachować bezwzględny spokój i nie wywoływać paniki.

 2. Powiadomić TRZEMA DŁUGIMI DZWONKAMI, głosem, krzykiem osoby znajdujące się w strefie zagrożenia

 3. Należy natychmiast zaalarmować:

- Państwową Straż Pożarną- tel. 998 lub 112- i zgłosić wypadek pożaru z określeniem; dokładnego adresu i miejsca pożaru (nazwa zakładu, ulica, numer budynku, droga dojazdowa itp.), zawiadomić co się pali, czy są zagrożeni ludzie, podać swoje nazwisko i numer telefonu, z którego się rozmawia, odpowiedzieć na pytania i po potwierdzeniu przyjęcia meldunku o pożarze odłożyć słuchawkę na aparat i odnotować godzinę alarmową,

-Dyrektora przedszkola

4. W miarę możliwości usunąć przedmioty palne oraz wyłączyć dopływ prądu do instalacji i urządzeń znajdujących się w najbliższym otoczeniu i miejscu pożaru, przy wykonywaniu tych czynności bez decyzji kierującego akcja nie otwierać okien i drzwi do palących się pomieszczeń.

5. Przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy sprzętu podręcznego sprzętu gaśniczego.

6. Przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo dzieci i własne, dopomóc dzieciom, których życie lub zdrowie jest zagrożone (ustalić liczbę osób zagrożonych, drogi dojścia, czy są inne zagrożenia, jakich zabezpieczeń wymagają ratownicy).

7. Należy podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo - gaśniczą i wykonywać ścisłe i niezwłocznie jego zalecenia.

8. Z chwilą przybycia jednostki Straży Pożarnej poinformować jej dowódcę o dotychczasowych działaniach i miejscu zdarzenia, ze wskazaniem drogi dojścia, źródeł czerpania wody, pomieszczeniach pożarowo niebezpiecznych lub tych, gdzie znajdują się najbardziej znaczące dokumenty.

9. Przy tendencji pożaru do dalszego rozszerzenia oraz zagrożeniu dla dzieci, dorosłych i wartościowego mienia- przygotować się do ewakuacji.

10 Pracownicy zobowiązani są do podporządkowania się osobom kierującym akcją ratowniczą. Podczas wykonywania powierzonych im obowiązków powinni przestrzegać następujących zasad:

-w pierwszej kolejności ratować zagrożone dzieci,

-przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, nie gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem,

-usunąć z zasięgu działania ognia materiały palne, a w szczególności butle z gazami sprężonymi, naczynia z płynami łatwo zapalnymi, cenne urządzenia i ważne dokumenty,

- nie otwierać bez wyraźnej potrzeby drzwi i okna do pomieszczeń, w których powstał pożar, podczas ewakuacji pomieszczenia należy przymknąć, ale nie zamykać ich na klucz.

11. Dyrektor placówki lub osoba zastępująca po otrzymaniu informacji o pożarze lub innym zagrożeniu mają obowiązek objąć kierownictwo akcja ratowniczo - gaśniczą i ewakuacyjną do czasu przybycia jednostki staży pożarnej, a w szczególności:

-upewnić się czy zaalarmowano PSP,

-udać się bezzwłocznie na miejsce zdarzenia,

-ocenić sytuację w zakresie zagrożenia pożarowego bądź innego niebezpieczeństwa dla ludzi,

-spowodować rozpoczęcie gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego,

-podjąć decyzję o częściowej lub całkowitej ewakuacji ludzi z obiektu,

-z chwila przybycia jednostek PSP przedstawić dotychczasową sytuacje kierującemu akcją ratowniczą

-zabezpieczyć pogorzelisko w celu uniknięcia pożaru wtórnego oraz rozpoczęcia prac komisji powołanej do stwierdzenia przyczyny powstania pożaru.

12. Decyzje o podjęciu ewakuacji podejmuje dyrektor lub inna osoba odpowiedzialna.

ZASADY BEZPIECZNEJ EWAKUACJI:

-informacje o rozpoczęciu ewakuacji należy przekazać w sposób spokojny, sugestywny, aby nie spowodować paniki,

-osoba decydująca o ewakuacji rozdziela zadania i wyznacza osobę odpowiedzialne za sprawdzenie, czy wszyscy opuścili strefę zagrożoną,

-ewakuacje rozpoczyna się od pomieszczeń najbardziej zagrożonych,

- najpierw należy ewakuować osoby poszkodowane, dzieci i starszych,

-w przypadku silnego zadymienia poruszać się w pozycji na czworakach wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji, osłaniając w miarę możliwości usta i nos mokrym ręcznikiem,

-zabronione jest poruszanie się w kierunku przeciwnym do kierunków ewakuacji oraz zatrzymywanie się i tarasowanie przejść ewakuacyjnych,

-w przypadku odcięcia drogi ewakuacji należy zabezpieczyć pomieszczenie przed przedostaniem się do niego dymu i ognia oraz zaalarmować przez okno osoby na zewnątrz i czekać na przybycie straży pożarnej ze sprzętem do ewakuacji z wysokości,

-szukając ludzi w zadymionych pomieszczeniach szczególną uwagę zwrócić na okolice okien i drzwi, tam z reguły chronią się te osoby,

- po ewakuacji sprawdzić czy wszyscy opuścili poszczególne pomieszczenia,

- nie wolno pozostawić ewakuacji bez nadzoru – ludzie w panice robią rzeczy nieprzewidywalne, stwarzając zagrożenie dla siebie i dla innych.

 

POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI I CAŁEGO PERSONELU W PRZYPADKU GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZDARZYŁ SIĘ NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

1. Nauczyciel zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.

2. Nauczyciel powiadamia dyrektora placówki i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.

3. Jeśli zachodzi konieczność nauczyciel wzywa na miejsce lekarza.

4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

5. Nauczyciel powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

6. Nauczyciel jeśli jest konieczność zabezpiecza miejsce wypadku w taki sposób, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych.

7. Nauczyciel nie rozpoczyna zajęć lub przerywa je i wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli stwierdzi, że miejsce to może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

8. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:

-Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.

-Sprowadza fachową pomoc medyczną.

- W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

9.Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik niezwłocznie powiadomią o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP, organ prowadzący radę rodziców, prokuratora i kuratora oświaty.

10. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik niezwłocznie zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

11. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik niezwłocznie powołuje zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.

12. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik niezwłocznie zatwierdza protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.

13. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik omawia z pracownikami placówki przyczyny zaistniałego wypadku oraz podejmuje działania zapobiegawcze.

14. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego

 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW, W CZASIE SPACERÓW I ORGANIZOWANYCH WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLA

Organizowania zabaw w ogrodzie:

 1. Szatniarka, woźna każdego ranka dokonuje przeglądu stanu ogrodu, sprząta nieczystości, sprawdza stan sprzętu.

 2. Nauczyciel wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego.

 3. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzeni bramy i furtki do przedszkola dopiero po upewnieniu się, że są zamknięte opuszcza z grupą budynek przedszkola.

 4. Nauczyciel dokonuje sprawdzenia czy w ogrodzie widoczny jest regulamin placu zabaw, jeśli go nie ma zobowiązany jest do jego zawieszenia.

 5. Nauczyciel przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego umieszczonymi na ogrodzeniu do ogrodu,

 6. Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do budynku przedszkola.

 7. W trakcie zabaw w ogrodzie przedszkolnym dzieci mogą korzystać z łazienki przy wejściu przedszkola pod opieką nauczyciela, woźnej, pomocy nauczyciela.

W przypadku organizowania wycieczki:

Dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:

 1. zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/,

 2. sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej na 3 dni przed planowaną wycieczką,

 3. zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki,

 4. powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 10 dzieci,

 5. dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

 6. zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy ,

 7. czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników

 8. w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną odpowiedzialność za podjęte działania

 9. bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych

 10. nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.

Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:

 1. znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,

 2. stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,

 3. dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,

 4. przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy

 5. zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,

 6. przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach

 7. zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.

W przypadku wyjścia na spacer:

1. Nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w zeszycie wycieczek;

2. Nauczyciel zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe,

3. Nauczyciel zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 10 dzieci,

4. Nauczyciel idzie zawsze od strony ulicy,

5. Nauczyciel dostosowuje trasę do możliwości dzieci,

6. Nauczyciel stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.

Wszelkie wyjścia, spacery, wycieczki muszą być zgłaszane dyrektorowi, wpisane do rejestru planowanych wyjść i wycieczek na dany miesiąc.

 

 

 

BEZPIECZNY POBYT DZIECKA W BUDYNKU PRZEDSZKOLNYM (SALA , SZATNIA)

1. Nauczyciel otwiera przedszkole o godzinie 6:30.

2. Woźna pełni dyżur na holu w godzinach 7.00.- 7.30 i 15.30 -16.00 nauczyciele pracują w określonych grupach zgodnie z grafikiem wg arkusza organizacji pracy.

3. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzający dziecko do przedszkola rozbierają je w szatni, następnie prowadzą do sali wyznaczonej w organizacji przedszkola i zostawiają pod opieką  nauczyciela.

4. Zgodnie z umową zawartą miedzy dyrektorem i rodzicem (opiekunem prawnym), dzieci przebywają określoną ilość godzin pod opieką nauczyciela.

5. Dodatkowo nieustannie w holu w godzinach 7.30-15.30 wejście monitoruje pracownik przedszkola.

6. W wyznaczonym w organizacji pracy przedszkola czasie, dzieci z oddziałów łączonych przechodzą po przeliczeniu wraz nauczycielem do swojej sali.

8. Zajęcia i zabawy programowe i dowolne odbywają się w bezpiecznych warunkach pod opieką nauczycieli i  nauczycieli zajęć dodatkowych

9. W czasie zajęć i zabaw dydaktyczno - wychowawczych prowadzonych z dziećmi, w godzinach wyznaczonych przez nauczyciela, drzwi do sali są zamknięte.

10. O ramowym rozkładzie dnia  rodzice są powiadamiani na początku roku szkolnego przez nauczycieli grup. Każde spóźnienie dziecka i przyjście do przedszkola po godzinie 8:30, rodzice zgłaszają  nauczycielowi grupy.

11. Dzieci korzystają z łazienki przy sali wg wprowadzonych przez nauczycieli zasad np. (zgłaszanie wyjścia do łazienki i powrotu do sali).

12. Woźna, każdego poranka dokonuje przeglądu stanu placu zabaw, usuwa nieczystości i sprawdza bezpieczeństwo terenu.

13. Przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego nauczycielka przypomina o zasadach bezpiecznej zabawy w ogrodzie, potem wszystkie dzieci korzystają z toalety wg wprowadzonych przez nauczyciela reguł. Razem wychodzą do szatni po przeliczeniu grupy przez nauczyciela.

14.Nauczycielka po sprawdzeniu stanu łazienki wyprowadza dzieci do szatni.

14. Ubieranie dzieci w szatni organizowane jest z udziałem woźnej  wg ustalonych etapów ubierania, tak by dzieci nie czekały na siebie w ubraniach.

15. Po przeliczeniu ubrane dzieci wychodzą do ogrodu. Przed opuszczeniem przedszkola nauczycielka sprawdza furtkę i bramę przedszkola, w razie potrzeby zamknięcia prosi woźną o jej zamknięcie. Dopiero po upewnieniu się , że teren przedszkola jest odpowiednio zabezpieczony opuszcza budynek przedszkola. Nauczycielka przypomina o regulaminie bezpiecznego  korzystania z urządzeń, organizuje i monitoruje swobodne zabawy dzieci. Korzystanie z toalety przez dzieci odbywa się pod opieką pracownika przedszkola.

16. W wyznaczonym przez nauczycielkę czasie, na sygnał , organizowana jest zbiórka dzieci, które ustawione w pary są liczone przez nauczycielkę.

17. W szatni dzieci przebywają pod opieką nauczyciela i woźnej,  i rozbierają się wg ustalonych w oddziale zasad z zachowaniem zasady nietłoczenia się , oczekiwania na swoją kolej

18. Szatnię opuszcza na końcu nauczyciel, sprawdzając jej stan i przeliczając liczbę dzieci.

19. Po przyjściu z ogrodu, wszystkie dzieci korzystają z toalety i łazienki wg ustalonych w grupie reguł.

21. Nauczycielka przyprowadzająca po południu dzieci do innej grupy, liczy je w momencie wyjścia z sali. Przekazuje listę dzieci z podpisami dotyczącymi godziny i osoby odbierającej dziecko z przedszkola. Nauczycielka odbierająca dzieci z innej grupy przed wyjściem n-la przyprowadzającego dzieci, liczy je podczas przekazywania grupy, sprawdzając jednocześnie listę.

22. Dzieci odbierane są przez rodziców bezpośrednio z grupy od nauczyciela. .

23. Nauczycielka oddaje dziecko rodzicom bądź opiekunom prawnym lub osobom upoważnionym za okazaniem dowodu tożsamości. Nauczyciele posiadają wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka (zeszyty)

25. Dzieci odebrane przez rodziców( osobę upoważnioną) pozostają pod stałą opieką osoby odbierającej, opuszczając teren przedszkola.

26. Wszelkie rozmowy na temat pobytu dziecka w przedszkolu są omawiane z rodzicem w umówionych przez obie strony terminie, bez obecności dziecka.

27. Jeśli sytuacja pilnie wymaga rozmowy z rodzicem z udziałem dziecka, nauczycielka prosi woźną o czuwanie nad resztą grupy.

28. Nauczyciele wszystkich oddziałów opracowują z udziałem dzieci Kodeks Przedszkolaka, który opisuje dzieciom co wolno, a czego nie wolno robić w przedszkolu.

29. Na początku roku szkolnego nauczyciele zapoznają dzieci i rodziców z Kodeksem Przedszkolaka. Rodzice mogą wnieść swoje uwagi.

30. Rodzice odbierają dziecko z przedszkola respektując procedurę odbierania i przyprowadzania dziecka do przedszkola

31. Wyjścia  dzieci poza teren przedszkola reguluje regulamin wycieczek i spacerów.

32. Dyrektor przedszkola zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieciom i pracownikom, zapewniając bezpieczne wyposażenie i organizację pracy przedszkola.

33. Rodzice wychowanków zostają powiadomieni przez nauczycieli na początku roku szkolnego o szczegółowym rozkładzie dnia w oddziale, a szczególnie o czasie realizowanych zajęciach.

34. W dokumentacji nauczycieli oddziałów są aktualne telefony do rodziców (prawnych opiekunów) i osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

35. Pracownicy przedszkola pracujący w sali na dole monitorując wszystkie osoby wchodzące i wychodzące z placówki. Wszelkie wątpliwości i trudności zgłaszają natychmiast dyrektorowi, lub nauczycielowi zastępującemu dyrektora podczas jego nieobecności. Osoby nieupoważnione potwierdzają cel swej wizyty w zeszycie i oczekują na kontakt w holu.

37. Rodzic jest zobowiązany przekazać nauczycielowi wszelkie ważne informacje o dziecku: choroby, alergie itp. Oraz na bieżąco aktualizować dane o dziecku , dane do kontaktu.

38. Nauczyciel nie może przechowywać i podawać dziecku leków. Rodzic nie pozostawia jedzenia, leków w szatni dziecka.

39. Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić z dziećmi pogadanki na temat bezpieczeństwa, zachowania się wobec osób obcych, informowania o miejscach poszukiwania pomocy, numery alarmowe, reagowania w sytuacjach zagrożenia, prowadzić systematyczne przypomniane zasad i norm grupowych.

40. Rodzice( prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.

41. Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.

42. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. W przypadku gdy dziecko wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie przedszkola, decyzję podejmuje dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami i nauczycielem.

43. Informacji  o dziecku nauczyciel udziela wyłącznie rodzicom/ prawnym opiekunom, w porozumieniu z nimi podejmuje wiążące decyzje dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

 

Sprawozdanie z ewaluacji ,,Rodzice partnerami przedszkola''

 

w roku szkolnym 2016/2017Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej:

mgr Dorota Jarosz- przewodnicząca zespołu 

2. Metody i narzędzia badawcze wykorzystane w ewaluacji:
- obserwacje:
obserwacje imprez, uroczystości grupowych i przedszkolnych,
- badania ankietowe:
a). ankieta dla rodziców,
b). ankieta dla nauczycieli,

3.załączniki

ankieta dla nauczycieli

ankieta dla rodziców

Wymaganie 3.2: Rodzice są partnerami przedszkola

I. Cele ewaluacji:

- Doskonalenie współpracy przedszkola z rodzicami

- Zebranie informacji, czy rodzice współdecydują o sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowaniu działaniach

Kryteria sukcesu:

- Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy

- Efektywna współpraca z rodzicami służy wspieraniu i motywowaniu naszych wychowanków

 

Pytania kluczowe:

- Jaki jest stopień zaangażowania rodziców w sprawy przedszkola?

 • Jakie są formy współpracy przedszkola z rodzicami?

 • -Jaka jest opinia rodziców na temat wzajemnej współpracy

- Czy przedszkole wspiera rodziców w wychowaniu dzieci?

-Czy rodzic jest zadowolony z przedszkola do którego uczęszcza jego dziecko ?

 

I Prezentacja wyników ewaluacji.

 

Współpraca z rodzicami jest priorytetem w działalności naszej palcówki. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola. Wpływa w optymalny sposób na rozwój dzieci. W trakcie ewaluacji zbierano informacje z następujących źródeł; ankieta dla rodziców, kalendarz uroczystości, ankiety dla nauczycieli. Ankietę przeprowadzono w miesiącu lutym liczba rodziców 88, liczba ankietowanych nauczycieli 4

 

 

Analiza wyników badań w oparciu o ankietę - Rodzice partnerami przedszkola.

Ankietę przeprowadzono wśród 88 rodziców.

1.Czy Państwa zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu przedszkola?

87 rodziców co stanowi 99 % udzielili odpowiedzi twierdzącej. 1osoba odpowiedziała , ze nie, co stanowi 1%

 

2. Czy państwa dziecko chętnie chodzi do przedszkola?

84 rodziców co stanowi 96,8% odpowiedziało twierdząco. Negatywnej odpowiedzi udzieliło 1 osoby co stanowi 1,3% Natomiast 1 osoby co stanowi 1.3% nie ma zdania w tej kwestii.

 

 

3. Jak częste są Pani kontakty z przedszkolem?

63 (55,4%) rodziców kontaktuję się codziennie ,

17(14,9%) rodziców kilka razy w miesiącu ,

5 (4,4%) rodziców raz w miesiącu,

2 (1,76%) rodziców nie miało zdania na ten temat,

1 (0,8%) osoba kilka razy w tygodniu.

 

4. Która formę kontaktu dostarcza Pani najbardziej rzetelnej wiedzy?

Rodzice preferują przede wszystkim rozmowy indywidualne -88 odpowiedzi,

zajęcia otwarte - 61 odpowiedzi

następnie zebrania ogólne -26 odpowiedzi,

uroczystości przedszkolne, festyny -18 odpowiedzi,

prezentacje prac plastycznych - 14 odpowiedzi,

 

5. W jaki sposób współpracuję Pan/Pani z przedszkola? Zdecydowana większość bo 84 rodziców co stanowi 73,9 %chętnie włączy się w organizację imprez grupowych i ogólnoprzedszkolnych,

12 chętnie bierze udział w przedstawieniach,

7 zaznaczyło podpunkt deklarując że bierze udział w festynach i konkursach na rzecz przedszkola

 

6. Czy mają Państwo poczucie że ma pani wpływ na to co dzieję się w przedszkolu? 48 odpowiedzi na tak ,13 trudno powiedzieć, 2 puste ,2 nie ;Dlaczego Pani tak uważa?

Odpowiedzi udzielane przez rodziców

-panuję miła i przyjazna atmosfera

-każda prośba jest wysłuchana i realizowana

zawsze można podzielić się swoimi spostrzeżeniami z wychowawcą grupy

wychowawca zawsze pyta się i liczy się ze zdaniem rodzica

 

7. Jak układają się kontakty z wychowawcą ?

zdecydowana większość bo aż 85 ankietowanych odpowiedziało dobrze ,a 3 ankiety były puste

 

8. Czy może liczyć Pan/Pani na pomoc nauczycielki ?

85 ankiety na tak

3 trudno powiedzieć

 

9. Czy umożliwiono Pani kontakt ze specjalistami na terenie placówki i z jakimi ?

25 odpowiedzi na tak

 

wymienieni specjaliści ;logopeda , psycholog

 

10. Jak ocenia Pan swój stopień współpracy z przedszkolem ?

Otrzymane wyniki wskazują, że

 • 49 (43,2%)osób ocenia na bardzo dobrze

 • 36 (31,6%) na dobrze

 • 8 (7,04%)wystarczająco

 • 1 ( 0.8 %)trudno określić

 

Jak ocenia Pan /Pani obieg informacji między przedszkolem a rodzicami

 • 74(65,1%) odpowiedzi bardzo dobrze

 • 14 (12,32%) odpowiedzi na dobrze

11. Skąd czerpie Pani informacje na temat życia przedszkola?

 

Większość rodziców 45 (39,6%) osób informację uzyskuję od nauczycielki

26 (22,8%)odpowiedzi z tablicy ogłoszeń

12 (10.56 %) rodziców od dziecka

5 osób ze strony internetowej

12. Jakie są Państwa zdaniem mocne strony przedszkola? Rodzice odpowiedzieli:

-dobre przygotowanie do samodzielności ,

- duży przekaz wiedzy ,

- poszerzanie umiejętności dzieci

- dobry kontakt z wychowawcą ,ciekawe zajęcia dla dzieci

- bezpieczeństwo , kadra pedagogiczna ,pracownicy obsługi

- domowe jedzenie przygotowywane w przedszkolu

- rodzinna atmosfera

-organizacja

- dobra nauka dziecka ;

-podmiotowe podejście do dziecka

-różnorakie działania w placówce ;

- bezpieczeństwo

-uczestnictwo w wielu wydarzeniach kulturowych

-kontakt rodzic - nauczyciel - przedszkole

-świetna atmosfera uczestnictwo w zajęciach ,przedstawieniach

-duży teren przedszkola

-fachowa opieka

 

Jakie są słabe strony przedszkola?

- strona internetowa nie uzupełniana na bieżąco

- słaby przekaz informacji przez panią , która jest ostatnia

13. jakie są Pana/pani oczekiwania wobec przedszkola?

- zapewnienie bezpieczeństwa dziecku ( 81 % rodziców wymieniło na pierwszym miejscu)

- organizacja ciekawych zabaw, zajęć (54%)

- spacery, wycieczki (51%0

- dobra zabawa ( 43%)

- nauka samodzielności, czytania

- nauka wierszy, piosenek

 

Ankieta skierowane do nauczycieli


1. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze współpracy z rodzicami?

Cztery osoby odpowiedziały tak ,jedna osoba raczej tak

2. Z których form współpracy z przedszkolem rodzice najchętniej korzystają?

4 nauczycieli spotkania indywidualne i imprezy okolicznościowe,

udział w festynach, czytanie bajek

1 nauczyciel wszystkie formy (uroczystości, zebrania ogólne i indywidualne,

udział w zajęciach, czytanie bajek, prezentowanie swojego zawodu, hobby)

3. Czy rodzice są zaangażowani w życiu grupy przedszkolnej, jeśli

tak to w jakie działania, jeśli nie to z jakiego powodu?

5 nauczycielek odpowiedziało

- pomoc przy wykonywaniu stroi i dekoracji

- pomoc przy wycieczkach

- pomoc przy uroczystościach przedszkolnych, pieczenie ciast

- prezentacja swoich miejsc pracy ,zawodów i pasji

- czytanie bajeczek dzieciom


4.Czego oczekuję Pani od rodziców?''

 

2 nauczycieli- szczerości

2-nauczycieli- prawdomówności

1 nauczyciel - zaufania

5.Czy rodzice biorą udział w spotkaniach ze specjalistami;warsztaty spotkania, prelekcje?

Odpowiedzi :

- niewielki procent w skali grupy

- tylko 10 rodziców

- 7-9 osób uczestniczyło w spotkaniach

- mało liczba rodziców

 

Rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

Nauczyciele pozytywnie wyrażają się na temat współpracy z rodzicami ,
którzy angażują się w życie przedszkola.
Nauczyciele poszczególnych grup uważają, że mają dobry kontakt z rodzicami, a opinie i uwagi dotyczące rozwoju poszczególnych dzieci najczęściej wymieniane są w trakcie kontaktów indywidualnych Z analizy zebranych informacji wynika że współpraca z rodzicami układa się dobrze , rodzice pomagają w przygotowaniach dekoracji , oraz stroi , chętnie uczestniczą w przedstawieniach , festynach i prowadzonych warsztatach najchętniej wybieraną formą kontaktu są kontakty indywidualne .Nauczyciele oczekują od rodziców prawdomówności i szczerości, oraz uczestnictwa warsztatach prowadzonych przez specjalistów . Rodzice są zadowoleni ze współpracy z przedszkolem, odpowiada im sposób współpracy i jej organizacja. Rodzice włączają się do :

- wspólnego przygotowywania imprez grupowych i przedszkolnych ,

- przygotowywania strojów oraz dekoracji na uroczystości przedszkolne,

- wykonywania z dziećmi prac na konkursy przedszkolne oraz ogólnopolskie ,

- promowania placówki na zewnątrz,

- współpracy ze środowiskiem lokalnym,

. Rodzice uważają, że powinni uczestniczyć w życiu przedszkola

Chętnie korzystają z różnorodnych form współpracy z przedszkolem. Najbardziej preferowaną formą współpracy rodziców z przedszkolem są uroczystości grupowe oraz przedszkolne, a także zebrania grupowe i indywidualne.

Rodzice wysoko oceniają relacje z nauczycielami. Dostrzegają i doceniają wykształconą i kreatywną kadrę pedagogiczną, według ich opinii dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola!

Rodzice wysoko oceniają organizację przedszkola oraz przepływ informacji ,
a o istotnych sprawach dowiadują się z systematycznie tablicy w holu przedszkola

Rodzice są zadowoleni z pracy logopedy

Przedszkole stwarza warunki do udziału dzieci w różnorodnych przedsięwzięciach: udział w projektach, konkursach,ma rodzice chętnie wspomagają w realizowanych zadaniach Wszyscy członkowie rady angażują się w organizację imprez i warsztatów. Wypracowane formy współdziałania z rodzicami przynoszą pozytywne efekty na wielu płaszczyznach życia przedszkola i należy je kontynuować.

Mocne strony:

1. Przedszkole pozyskuje informacje od rodziców i wykorzystuję je w działaniach placówki

2. Współpraca z rodzicami służy wspieraniu i motywowaniu w pacy dydaktyczno -wychowawczej nauczycieli przedszkola

 

Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych
kierunków rozwoju przedszkola:

 

2. W większym stopniu zachęcać rodziców i wskazywać korzyści z udziału w spotkaniach

ze specjalistami organizowanymi na terenie przedszkola

3.. Na bieżąco uzupełnianie strony internetowej

 

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach

w roku szkolnym 2015 /2016

 

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci z uwzględnieniem edukacji czytelniczej

 

Zespół ewaluacyjny:

Małgorzata Janasz

Grażyna Popera

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na :

 • Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 • Programie edukacji przedszkolnej wspomagającym rozwój aktywności dzieci „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej

 • Rocznym planie pracy przedszkola

 • Planie współpracy z rodzicami

W obszarze 14 podstawy programowej wychowania przedszkolnego sformułowano wobec dziecka kończącego przedszkole wykaz kompetencji uznanych za niezbędne, aby absolwent przedszkola był gotowy do nauki czytania. W myśl tych zapisów dziecko:

 • (…) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach,

 • interesuje się czytaniem; jest gotowe do nauki czytania,

 • słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami,

 • układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej,

 • rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu”.

Zapisy obszaru 14 oraz cele wymienione w podstawie programowej oznaczają obowiązek prowadzenia w przedszkolu edukacji czytelniczej poprzez rozwijanie umiejętności potrzebnych do nauki czytania, naukę czytania dla dzieci zainteresowanych, chętnych, uzdolnionych, jak również wykorzystanie książek do pozyskiwania wiedzy o otaczającym świecie, budowania systemu wartości i zaspokajania ciekawości.

Przedmiotem ewaluacji było:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dziecka z uwzględnieniem edukacji czytelniczej

Metody pracy:

 • ankieta dla rodziców

 • ankieta dla nauczycieli

 • analiza dokumentów

 • kwestionariusz wywiadu z dziećmi

 

 

Kryteria ewaluacji:

 • działania podejmowane przez nauczycieli służą rozwijaniu zainteresowań czytelniczych wśród dzieci

Analiza wyników ankiety dla rodziców

 • Czy nauczyciel pracujący z pani/Pana dzieckiem czyta dzieciom literaturę dziecięcą?

Zdecydowana większość, bo aż 95% udzieliło odpowiedzi pozytywnej (nauczyciele czytają dzieciom), tylko jedna osoba odpowiedziała, że nie wie

 • Czy w sali Pani/Pana dziecka zorganizowany jest kącik książki?

Wszyscy badani odpowiedzieli twierdząco, potwierdzając, że w sali dziecka znajduje się kącik książki

 • Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciele wspierają dziecko do nauki czytania?

Większość rodziców - 95% uważa, że nauczyciele wspierają dzieci do nauki czytania, jedna osoba odpowiedziała, że nie wie

 • Czy czyta Pani/Pan dziecku literaturę dziecięcą?

Wszyscy badani odpowiedzieli twierdząco

 • Co dziecko robi podczas czytania książek?

- słucha – 85%

- leży i słucha – 80%

- słucha i przytula się – 75%

- siedzi i słucha – 40%

- zadaje pytania dotyczące bohaterów – 35%

- ogląda obrazki -30%

- śmieje się -20%

- odpowiada na zadane pytania – 20%

 • Jakie są skutki czytania książek dla dzieci?

- rozwój wyobraźni – 90%

- zdobywanie wiedzy o świeci – 85%

- poszerzenie zasobu słownictwa – 80%

- zwiększenie koncentracji uwagi – 75%

- lepszy rozwój mowy – 70%

- bliskość mamy z dzieckiem – 65%

- samodzielne sięganie po książkę – 60%

- przygotowanie do samodzielnego czytania – 50%

- lepszy rozwój intelektualny – 45%

- lepszy rozwój emocjonalny – 40%

 • W jaki sposób pozyskuje Pani/Pan książki dla dzieci?

- kupuje – 85%

- wypożycza z biblioteki miejskiej – 30%

- wypożycza w przedszkolu – 25%

- pożycza od znajomych – 10%

- ma po starszym rodzeństwie – 10%

- prosi członków rodziny , żeby kupowali książkę jako prezent -5%

 • Czy korzysta Pani/Pan z kącika wymiany książek i z biblioteki przedszkolnej?

- tak – 25%

-nie – 75%

Analiza wyników ankiety dla nauczycieli

W badaniach wzięły udział nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr2 w Piechowicach (4) i nauczyciel logopeda

 • Jak często czyta Pani dzieciom literaturę dziecięcą?

- wszystkie nauczycielki odpowiedziały ,że codziennie czytają dzieciom literaturę dziecięcą

 • Kiedy Pani czyta dzieciom?

-nauczycielki czytają dzieciom po obiedzie, na zajęciach, oraz na prośbę dzieci

 • Jakie książki w Pani grupie budzą największe zainteresowanie?

- Przygody Franklina

- Klub Przyjaciół Myszki Miki

- bajki i baśnie

- Przygody Misia Gabrysia – bajka logopedyczna

- albumy , encyklopedie

- bajki bez barier, dotyczące niepełnosprawności

 • Z kim Pani współpracuje w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych i na czym ta współpraca polega?

- współpraca z biblioteką miejską – systematyczne wypożyczanie książek, założenie karty czytelniczej dla grupy, lekcje biblioteczne

- współpraca z rodzicami – czytanie dzieciom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

- współpraca z biblioteką szkolną – wypożyczanie książek

- współpraca z absolwentami przedszkola – czytanie dzieciom wierszy, krótkich bajek

 • Czy w pani grupie jest kącik książki?

- każda nauczycielka posiada w grupie kącik książki

 • Czy wspiera pani chętne dzieci do nauki czytania? (jeśli tak, to w jaki sposób?)

wszystkie nauczycielki wspierają dzieci w nauce czytania poprzez:

- czytanie bajek wspólnie z dziećmi – nauczyciel słowa – dzxieci – obrazek

- rozwiązywanie zagadek, rebusów, krzyżówek

- czytanie przez dziecko na forum grupy

- zachęcanie do globalnego czytania

- podpisywanie swoich prac imieniem

- udostępnienie gier, puzzli, układanek literowych

- układanie wyrazów z literaturę

- rysowanie obrazków do zdań

 • Jakie formy edukacji czytelniczej wykorzystuje Pani w swojej pracy?

- dobieranie książek w kąciku czytelniczym zgodnie z tematem zajęć

- oglądanie teatrzyków

- tworzenie inscenizacji

- recytacja wierszy

- tworzenie zakończenia bajki

- układanie wierszy, bajek

- zachęcanie do korzystania z przedszkolnego kącika wymiany książek i biblioteki przedszkolnej

- zabawy przy piosenkach o tematyce bajkowej

- przedstawienia teatralne w wykonaniu Rady Pedagogicznej i rodziców

- wykonanie zakładek do książek

Analiza wywiadu z dziećmi

Dzieci podczas wywiadu stwierdziły, że chętnie słuchają bajek w przedszkolu, ponieważ czytane utwory są dla nich ciekawe. Najchętniej słuchają bajek, których bohaterów znają z telewizji, np. „Franklin”, „Klub Przyjaciół Myszki Miki”, „Przygody Rumcajsa”, bajka o „Kreciku”.., lubią też słuchać bajek i baśni; chętnie proszą nauczycielki o „Zagadki Smoka Obiboka”. Dzieci powiedziały, że w domu czyta im mama lub tata, najczęściej wtedy, gdy idą spać. Są i takie dzieci, które czytają same i chętnie sięgają po książeczki. Dzieci lubią także oglądać czasopisma dziecięce, np. „Barbie”.

 

Bazując na wynikach ankiet dla nauczycieli, analizie dokumentów i wywiadzie z dziećmi można stwierdzić,że nauczyciele podejmują różnorodne działania w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, są to:

 • współpraca z biblioteką miejską

 • kącik książki w każdej grupie

 • zaproszenie do czytania rodziców i absolwentów przedszkola w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

 • korzystanie z biblioteki przedszkolnej

 • codzienne czytanie dzieciom przez nauczycielki

 

Nauczyciele przedszkoli, przygotowując dzieci do nauki czytania, systematycznie organizują sytuacje edukacyjne rozwijające kompetencje niezbędne do nabycia tej umiejętności. W przedszkolu nie ma obowiązkowej nauki czytania. Nie wyklucza to jednak podejmowania takich działań w stosunku do dzieci zainteresowanych czytaniem oraz zdolnych. Najczęściej taka inicjatywa jest mocno wspierana przez rodziców. W przedszkolu sporo jest dzieci znających litery i chętnych do czytania. Ciekawie zorganizowane zabawy z literkami nie są dla maluchów czymś przykrym, wręcz przeciwnie – stanowią fascynującą rozrywkę. Pierwsze przeczytane wyrazy to powód do dumy i źródło satysfakcji, a nauczyciel podtrzymuje to zainteresowanie.

W oparciu o ankietę skierowaną do rodziców wynika, że wszyscy ankietowani znają pozytywne skutki czytania dzieciom literatury dziecięcej. Bajka kształci i wyrabia u małego odbiorcy smak estetyczny, pobudza i wzbogaca jego wyobraźnię. Czytanie bajek zapewnia dziecku emocjonalny rozwój, poszerza wiedzę ogólną, rozbudza zainteresowania, buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem. Kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy.

 

Rekomendacje

- dalsze angażowanie rodziców do współpracy w rozwijaniu czytelnictwa w przedszkolu

- zachęcanie rodziców i środowiska lokalnego do udziału wraz z dziećmi w różnego rodzaju akcjach i wydarzeniach

- zachęcanie rodziców do codziennego czytania książek dzieciom

- zachęcanie rodziców do korzystania z biblioteki przedszkolnej, z kącika wymiany książek

- kontynuowanie współpracy z biblioteką miejską w zakresie promowania czytelnictwa

 

 

 

 

 

Ndzór pedagogiczny -KONTROLE

1. realizacja kierunki realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2016/2017:

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży- w przedszkolu prowadzona jest biblioteczka z której mogą korzystać rodzice i dzieci oraz kącik wymiany książeczek, w którym można wymieniać się książeczkami na określony czas. Kącik cieszy się sporym zainteresowaniem, książeczkami wymieniają się dzieci z każdej grupy, najwięcej w grupie. Każda grupa ma założona kartę w Miejskiej bibliotece i raz w miesiącu wypożyczają książeczki, które czytane są przez zaproszonych gości, rodziców, babcie, dziadków, absolwentów, rodzeństwo. W Miejskiej Bibliotece dzieci spotykają się również z autorami książek dla dzieci. W każdej sali prowadzone są kąciki książek, w których książeczki są wymieniane systematycznie.

2.Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach- Dzieci z każdej grupy korzystają z tablicy interaktywnej. Najczęściej zajęcia z wykorzystaniem tablicy, Dzieci biorą udział w zabawach z wykorzystaniem multimediów w oparciu o właściwe programy komputerowe.

Wniosek;należy zwiększyć ilość zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

3.Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości-- nauczyciele uwrażliwiali dzieci na uważne słuchanie innych, zachęcali do samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się w życiu codziennym, zwracali uwagę dzieci na postępowania innych i porównywanie z zachowaniem własnym , stwarzano sytuacje , w których dzieci miały możliwość poznania relacji opartych na szacunku, trosce, zaufaniu w działania wychowawczych i dydaktyczny uwzględniono działania wzmacniające wiarę w siebie i we własne możliwości poprzez udział w różnych formach aktywności ( przedstawieniach, zawodach, konkursach, występach) uświadamianie istnienia szansy pokonania słabości i możliwości podejmowania nowych zadań, uświadamianie , że każdy ma swoje prawa - Prawa Dzie


Kontrola bazy dydaktycznej - baza dydaktyczna przedszkola odpowiada przepisom BHP

 

Kontrola realizacji programów wychowania przedszkolnego/podstawy programowej - . Wszyscy nauczyciele realizują przyjęty program i podstawę programową w warunków wskazanych w podstawie programowej . Wykazano pojedyncze braki i nieterminowość w wypełnianiu karty realizacji podstawy programowej

 

zgodność prowadzenia dokumentacji z przepisami prawa - kontrola dokumentacji nauczyciela: dziennik zajęć, prowadzenie obserwacji pedagogicznej i diagnozy, kontrola dotyczyła poprawności prowadzenia,zapisów, rzetelności wpisywanych informacji o obecności,

 

Informacja o efektach działań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej - -pomoc psychologiczno - pedagogiczna była udzielana w trakcie bieżącej pracy przez nauczycieli oraz specjalistów. Odbywały się zajęcia logopedyczne, w których uczestniczyło 29 dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, opracowano 5 programów wspomagających rozwój umiejętności manualnych, 1 koordynacji wzrokowo-ruchowej, Dwoje dzieci zostało skierowanych do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie. Zespół pomocy psychologicznej spotykał się zgodnie z harmonogramem i uzyskane efekty są zadowalające

 

 

 

Bezpieczeństwo pobytu dzieci w przedszkolu -

1. Przedszkole zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, nauki i organizacji sytuacji edukacyjnych. 2. W pomieszczeniach znajdują się odpowiednie regulaminy bhp. 3. Dzieci zapoznawane są z zasadami korzystania z pomieszczeń i sprzętów znajdujących się w salach oraz ogrodzie przedszkolnym 4. W dziennikach i miesięcznych planach pracy odnotowywane są treści związane z zapoznawaniem dzieci ze sposobami dbania o bezpieczeństwo własne i rówieśników. 5. Nauczyciele prowadzą zajęcia związane z tematyką bezpieczeństwa. 6. Zorganizowane zostały spotkania z funkcjonariuszami Policji, ratownikiem medycznym. 7.Przeprowadzono okresowe szkolenia bhp dla pracowników 8 Pracownicy na bieżąco zapoznawani są ze zmianami przepisów prawa w tym zakresie, 9. Pracownicy przestrzegają zapisy statutu przedszkola, instrukcji, procedur i regulaminów związanych z bhp

Przeprowadzono, przeglądy i kontrole: 1. okresowa kontrola przewodów kominowych, 2. główna próby szczelności instalacji gazowej, 3. przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśniczego, 4. roczna kontrola i ocena stanu technicznego elementów budowlanych obiektu budowlanego, 6. deratyzacja 7. przegląd instalacji gazowej 8. roczny przegląd budynku o ocena stanu BHP pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego,

Regularnie prowadzone są kontrole placu zabaw w ogrodzie przedszkolny

 

. Respektowanie i zapoznawanie z prawami dziecka- arkusze kontroli, zeszyty spotkań z rodzicami. Nauczyciele w czasie spotkań informują rodziców o prawach dziecka, z analizy arkuszy wynika , że zapoznają dzieci z ich prawami co potwierdzone jest zapisem w dzienniku zajęć

wnioski: 1. przeprowadzić szkolenie dla nauczycieli z zakresu praw dziecka

2. zamieszczać ć artykuły na tablicy dla rodziców na temat praw dzieci

8 .Kontrola dokumentacji wycieczek - Wycieczki organizowane są zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

 

Kontrola organizacji uroczystości i imprez, konkursów- W roku szkolnym Dzieci brały udział w 16 konkursach: plastycznych,

6 konkursach wiedzy wiedzy, o moim mieście, zasad bezpieczeństwa, szachowym, ekologicznym, zdrowym żywieniu, czytelniczym )

i zawodach sportowych między innymi Przedszkolaki na start, Polska Biega. Imprezy były przeprowadzane zgodnie z Kalendarzem Imprez . Na uwagę i kontynuację zasługuje uroczystość z okazji Dnia babci i dziadka , na która zostali zaproszeni emeryci i renciści z Piechowic oraz zespól śpiewaczy „ Szklarki”. Dodatkowa uroczystością był występ przedszkolaków na obchodach dni partnerskiego miasta Upice w Czechach.

Osiągnięcia:konkurs 112 ratuje życie I na szczeblu powiatowym miejsc

 

II miejsce praca grupowa oraz wyróżnienie d NJ „ Kartka Świąteczna”II miejsce  w biegu na 100 m wśród dziewczynek rocznik 2010 , I miejsce  – w grupie wiekowej 2011, III-miejsce  - w grupie wiekowej2011